- Copyright Policy -

 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Reiki Maastricht en het logo van Reiki Maastricht, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen.

Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen en/of haar licentiegevers.

Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van Reiki Maastricht.

Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 

DISCLAIMER - VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen en mededelingen geuit op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, of Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen.

Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Webdesign-Maastricht 2010 R.Vertommen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.